Regulamin Promocji „Gwarantowany Zysk 40.000,00 zł”

Apartament typu studio w VistaMar

REGULAMIN PROMOCJI

GWARANTOWANY ZYSK  40.000,00 ZŁ

obowiązuje od 12 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 

Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest Darłówko Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie, ul. Rybacka 16, 76-150 Darłowo wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336263, NIP 8393098080, REGON 22080169800000.

 

Partner Promocji

Partnerem Promocji jest Darłówko Rental Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie, ul. Rybacka 16, 76-150 Darłowo wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733875, NIP 4990672018, REGON     38033261500000.

 

Uczestnik Promocji

Osoba fizyczna lub osoba prawna, która w okresie obowiązywania Promocji, tj. od 12 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 zawrze z Organizatorem umowę sprzedaży apartamentu objętego Promocją.

 

Przedmiot Promocji

Przedmiotem Promocji jest wypłata Uczestnikowi Gwarantowanego Zysku w przypadku zakupu przez Uczestnika apartamentu objętego Promocją i po spełnieniu warunków Promocji.

 

Najważniejsze pojęcia

Biuro sprzedaży – biuro Darłówko Development sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie położone w Darłowie (76-150) przy ul. Rybackiej 16;

Gwarantowany Zysk – kwota 40.000,00 zł netto za pierwszy rok obowiązywania umowy dzierżawy apartamentu zawartej z Partnerem Promocji;

Pobyt Właścicielski – uprawnienie Uczestnika do korzystania z apartamentu na warunkach określonych w umowie dzierżawy zawartej z Partnerem Promocji;

Promocja – Promocja „Gwarantowany Zysk 40.000,00 zł”;

Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji Gwarantowany Zysk 40.000,00 zł;

Sala Zabaw – obejmuje pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku mieszkalno-usługowego „VistaMar” położonego w Darłowie przy ul.  Bulwar Zachodzącego Słońca 2, wyposażone w sprzęty i urządzenia przeznaczone do rekreacji dzieci;

Sezon wysoki – oznacza następujące okresy: (i) okres od 15 czerwca do 15 września w danym roku,

(ii) okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego roku, (iii) okres pomiędzy 1 i 3 maja w danym roku

oraz sobotę i niedzielę bezpośrednio poprzedzające te dni oraz następujące po tych dniach, (iv)

okres Świąt Wielkanocnych, (v) okres długiego weekendu wypadający przy okazji Święta Bożego

Ciała, (vi) okres długiego weekendu listopadowego (11 listopada) w danym roku.

 

Strefa Rekreacyjna – obejmuje pomieszczenie z basenem, salą fitness, saunami, brodzikiem dla dzieci i jacuzzi, zlokalizowane na parterze budynku mieszkalno-usługowego „VistaMar” położonego w Darłowie przy ul. ul.  Bulwar Zachodzącego Słońca 2, a także wydzieloną część z leżakami na patio.

 

Warunki Promocji

 1. Promocja obejmuje apartamenty typu „Studio” o metrażu od 26 m2 do 36 m2. Liczba apartamentów objętych Promocją jest ograniczona i są to:
 • apartamenty w pełni umeblowane i wyposażone, tj.: V24/1, V21/3, V22/3, V23/3, V24/3, V25/3 oraz V26/3 położone w budynku VistaMar przy ul. ul. Bulwar Zachodzącego Słońca 2, 76-150 Darłowo,
 • apartamenty wymagające umeblowania i wyposażenia według standardów określonych przez Partnera Promocji, tj.: V21/4, V22/4, V23/4, V24/4, V25/4 położone w budynku VistaMar przy ul. ul. Bulwar Zachodzącego Słońca 2, 76-150 Darłowo.
 1. Aby skorzystać z Promocji Uczestnik musi w okresie obowiązywania Promocji zawrzeć z Organizatorem umowę sprzedaży apartamentu objętego Promocją i jednocześnie zawrzeć umowę dzierżawy tego apartamentu na okres 3 lat z Partnerem Promocji.
 2. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z jakiejkolwiek przyczyny przed upływem 3 lat, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu w całości Gwarantowanego Zysk wypłaconego mu w ramach skorzystania przez niego z Promocji.
 3. Organizator wypłaci Gwarantowany Zysk po upływie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, po przedłożeniu przez Uczestnika prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w fakturze VAT lub rachunku.
 4. Po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży Zysk wypłacany Uczestnikowi zależny będzie od rzeczywistego przychodu osiągniętego przez Partnera Promocji z dzierżawy apartamentu i stanowić będzie 70% przychodu netto osiągniętego z dzierżawy apartamentu.

Dodatkowe korzyści z Promocji

 1. W pierwszym roku obowiązywania umowy dzierżawy Uczestnik ma prawo do 14 dni Pobytu Właścicielskiego poza sezonem wysokim, w kolejnych latach Pobyt Właścicielski może być realizowany bez ograniczeń.
 2. Przez pierwszy rok obowiązywania umowy dzierżawy Organizator pokrywa wydatki w postaci:
 • czynszu administracyjnego do wspólnoty mieszkaniowej,
 • rachunki za media (ogrzewanie, woda, prąd),
 • opłatę za Salę Zabaw (obecnie 150 zł/miesięcznie w sezonie wysokim i 100 zł w pozostałym okresie),
 • opłatę za Strefę Rekreacyjną w budynku VistaMar (obecnie 500 zł miesięcznie).

Po okresie pierwszych 12 miesięcy Uczestnik Promocji  zobowiązuje się do pokrywania w/w kosztów przez cały okres  trwania umowy dzierżawy.

 

Sposób i termin skorzystania z promocji

 1. Do Promocji można przystąpić poprzez złożenie oświadczenia woli o zamiarze skorzystania z Promocji telefonicznie pod numerem tel. +48 604 558 100, mailowo pod adresem sprzedaz@pocrealestate.pl lub osobiście w Biurze sprzedaży.
 2. Do Promocji można przystąpić od 12 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania apartamentów objętych promocją.
 3. Organizator ma prawo weryfikowania czy Uczestnik spełnia warunki do skorzystania z Promocji określone w Regulaminie.

Reklamacja składana przez Uczestnika będącego osobą fizyczną

 1. Uczestnik będący osobą fizyczną może złożyć reklamację:
 • w formie pisemnej – osobiście w Biurze sprzedaży lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: 76-150 Darłowo, ul. Rybacka 16 z dopiskiem „REKLAMACJA”
 • ustnie – telefonicznie pod numerem tel. +48 604 558 100,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@pocrealestate.pl.
 1. W treści reklamacji Uczestnik będący osobą fizyczną powinien zawrzeć dane osobowe umożliwiające jego identyfikację, np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr apartamentu, a także opis zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Na żądanie Uczestnika będącego osobą fizyczną, Organizator potwierdzi złożenie reklamacji w formie żądanej przez Uczestnika.
 3. Organizator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 4. Organizator udziela Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 5. W przypadku niedotrzymania terminów rozpatrywania reklamacji przez Organizatora reklamacja uważana jest za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.

Reklamacja składana przez Uczestnika będącego osobą prawną

 1. Uczestnik będący osobą prawną może złożyć reklamację:
 • w formie pisemnej – osobiście w Biurze sprzedaży lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: 76-150 Darłowo, ul. Rybacka 16 z dopiskiem „REKLAMACJA”
 • ustnie – telefonicznie pod numerem tel. +48 604 558 100,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz@pocrealestate.pl.
 1. W treści reklamacji klient będący osobą prawną powinien zawrzeć dane umożliwiające jego identyfikację, np. nazwę firmy, adres siedziby, nr KRS, nr apartamentu, a także opis zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Na żądanie Uczestnika będącego osobą prawną Organizator potwierdzi złożenie reklamacji w formie wiadomości e-mail.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 4, Organizator w informacji przekazywanej Uczestnikowi, który wystąpił z reklamacją:
 • wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
 • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 1. Organizator udziela Uczestnikowi będącemu osobą prawną odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 2. W przypadku niedotrzymania terminów rozpatrywania reklamacji przez Organizatora reklamacja uważana jest za uznaną.

Postanowienia dodatkowe

 1. Ten Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe zasady Promocji.
 2. Regulamin dostępny jest w Biurze sprzedaży.
 3. Na prośbę Uczestnika Regulamin może zostać przesłany na wskazany adres e-mail.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.